Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

• Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku z siedzibą 37-400 Nisko, ul. Tysiąclecia 12A;

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sp5nisko@wp.pl, telefonicznie nr tel. 15 841 39 22, listownie na adres Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12A, 37 - 400 Nisko, e - dziennika, kontakt osobisty w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku,ul.Tysiąclecia12A,
37 – 400 Nisko;

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych określonych w USTAWIE z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 oraz USTAWY o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. ;

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 poz. 1743 );

• Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 

 

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2018-11-15 19:23:35 | Data modyfikacji: 2020-11-19 18:50:05.
Data wprowadzenia: 2018-11-15 19:23:35
Data modyfikacji: 2020-11-19 18:50:05
Opublikowane przez: Danuta Gorczyca