Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla MZK
Nisko sp. z o.o. w Nisku na 2021 rok OGŁOSZENIE O
ZAMÓWIENIU - Dostawy

Spakowane pliki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2020-09-10 20:26:37 | Data modyfikacji: 2020-09-10 20:45:41.
Zapytanie ofertowe - zakup ciągnika

Nisko, 29 czerwca 2017
Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko sp. z o.o. Rodzaj zamówienia: dostawy
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
na zakup i dostawę ciągnika rolniczego.

 Zap ciagnik 28.6.17.pdf

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-06-29 09:46:13.
Ogłoszenie nr 534086-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.

Nisko, 19.06.2017


Ogłoszenie nr 534086-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.
Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku: Przebudowa (modernizacja)
oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” będzie dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51eaf2e3-22da-457f-9baf-9696709eb122

Linki:
Ogłoszenie o zamówieniu:
https://drive.google.com/file/d/0B8wQrxXDe1q1QTFnMWNkWDFVVk0/view?usp=sharing

Folder z całą dokumentacją:
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wQrxXDe1q1V0JRODhsMmVheTg?usp=sharing

 

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:04:38.
Ogłoszenie o wyborze oferty 20170512

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Miejski Zakład Komunalny Nisko
Sp. z o.o. w Nisku, ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie : Dostawa armatury wg wykazu złożyło:

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:26:14 | Data modyfikacji: 2017-05-12 13:29:41.
Uszczegółowienie zamówienia

Uszczegółowienie zamówienia

 -Uszczegółowienie zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-04-28 20:17:33.
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA ARMATURY

Nisko, 25.04.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o.o.
1. Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wg wykazu

POBIERZ PDF

 Zap ofert Dostawa Armatury 25.4.17.pdf

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-04-25 09:49:15.
Sprostowanie

W związku z omyłką pisarską w zapytaniu ofertowym z dnia 31.03.2017 r. w zał nr 2 pkt 2 – Oświadczenie – punkt ten został poprawia się poprzez wykreślenie słowa ,,Województwa Podkarpackiego"

 

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:07:13.
Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: usługa polegająca na opracowaniu Studium Wykonalności (CPV): 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
Nazwa Zamówienia: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko w Nisku Sp. z o.o. poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385 MW na obszarze Stacji Uzdatniania Wody oraz o mocy 0,307 MW na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Nisku”. ” w ramach Osi priorytetowej III, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 Zapytanie ofertowe PDF

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:05:17.
Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest naprawa bezwykopowa kanalizacji sanitarnej metodą rękawa (rodzaj rękawa bez znaczenia).


Pobierz PDF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:52:15 | Data modyfikacji: 2017-04-06 12:01:16.
Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:52:15
Data modyfikacji: 2017-04-06 12:01:16
Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora