ZP.26.10.2020 Protokół z wyboru oferty na:
"Budowę wiaty śmietnikowej przy budynku
Sandomierska 18"

ZP.26.10.2020 Protokół z wyboru oferty na: "Budowę wiaty śmietnikowej przy budynku Sandomierska 18" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.10.2020 Protokół z wyboru oferty na wiatę śmietnikową.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Czyż Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:37:30.
ZP.26.10.2020 Protokół z otwarcia ofert na:
"Budowę wiaty śmietnikowej przy budynku
Sandomierska 18"

Protokół z otwarcia ofert na: "Budowę wiaty śmietnikowej przy budynku Sandomierska 18" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.10.2020 Protokół z otwarcia ofert na wiatę śmietnikową.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Czyż Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:32:24.
ZP.26.11.2020 Protokół z wyboru oferty na
,,Opracowanie dokumentacji projektowej budynku
gospodarczo – garażowego dla parku transportowo
– maszynowego zakładu”

Protokół z wyboru oferty na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczo – garażowego dla parku transportowo – maszynowego zakładu” znajduje się w załączniku.

 ZP.26.11.2020 Protokół z wyboru na Opracowanie dokumentacji.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Czyż Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-10-01 15:17:52.
ZP.26.11.2020 Protokół z otwarcia ofert na
"Opracowanie dokumentacji projektowej budynku
gospodarczo – garażowego dla parku transportowo
– maszynowego zakładu"

Protokół z otwarcia ofert na "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczo – garażowego dla parku transportowo – maszynowego zakładu" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.11.2020 Protokół z otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-10-01 14:51:45.
ZP.26.11.2020 Zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej budynku gospodarczo –
garażowego dla parku transportowo – maszynowego
zakładu”

ZP.26.11.2020 Zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczo – garażowego dla parku transportowo – maszynowego zakładu”


Termin składania ofert: 25.09.2020r. godz. 12.30


Otwarcie ofert: 25.09.2020r. godz. 13.00

ZP.26.11.2020 Zapytanie ofertowe na dokumentację

ZP.26.11.2020 Oferta wykonawcy dokumentacja projektowa

ZP.26.11.2020 Wzór umowy na dokumentację techniczną parku maszynowego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:16:54.
ZP.26.10.2020 Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty
śmietnikowej przy budynku ul. Sandomierska 18 w
Nisku"

ZP.26.10.2020 Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty śmietnikowej przy budynku ul. Sandomierska 18 w Nisku"


Termin składania ofert: 25.09.2020r. godz. 11.30


Otwarcie ofert: 25.09.2020 godz. 12.00


Przedmiar uzupełniono o brakującą stronę 3.

ZP.26.10.2020. Zapytanie ofertowe na wiatę śmietnikową

ZP.26.10.2020. Oferta wykonawcy wiata śmietnikowa

ZP.26.10.2020. Wzór umowy wiata śmietnikowa

ZP.26.10.2020 Dokumentacja

ZP.26.10.2020 Przedmiar

Przedmiarpoprawiony.rar

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:07:20 | Data modyfikacji: 2020-09-23 11:45:25.
ZP.26.9.2020 Protokół z wyboru oferty na:
"Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego
instalacji gazowych w obiektach administrowanych
przez Zamawiającego w 2020r"

ZP.26.9.2020 Protokół z wyboru oferty na: "Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego w 2020r"znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru - gazowe 20r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-07-30 10:59:16.
ZP.26.9.2020 Protokół z otwarcia na: "Wykonanie
usługi kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych w obiektach administrowanych przez
Zamawiającego w 2020r"

ZP.26.9.2020 Protokół z otwarcia na: "Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego w 2020r"znajduje się w załączniku.

 Protokół z otwarcia - gazowe 20r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-07-30 10:56:25.
ZP.26.9.2020 Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie
usługi kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych w obiektach administrowanych przez
Zamawiającego"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.07.2020 do godziny 13.00


OTWARCIE OFERT: 29.07.2020 godzina 13.30

Zapytanie ofertowe ZP.26.9.2020 przeglądy gazowe

Załącznik nr 1. opis przedmiotu zamówienia ZP.26.9.2020 przeglądy gazowe

Załącznik nr 2. Formularz ofert ZP.26.9.2020

Załącznik nr 3. wzór umowy ZP.26.9.2020

Załącznik nr 4. wzór protokołu ZP.26.9.2020

Klauzula ZP.26.9.2020

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-07-23 14:11:37.
ZP.26.8.2020 Protokół z wyboru oferty na
świadczenie usług pocztowych dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.

ZP.26.8.2020 Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku, znajduje się w załączniku

 Protokół z wyboru Poczta.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:00:16.
ZP.26.8.2020 Protokół z otwarcia ofert na
świadczenie usług pocztowych dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.

ZP.26.8.2020 Protokół z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku, znajduje się w załączniku.

 Protokół z otwarcia Poczta.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:56:03.
ZP.26.8.2020 Zmiana Zapytania ofertowego na:
"świadczenie usług pocztowych dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku”.
W związku z pytaniem ulega zmianie:

1) § 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
㤠7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;
b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
d) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź na pytanie

Zmiana dot. wzoru umowy

Zmienione Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe dla ZBKiZM ZP.26.8.2020

Zmienione Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek ZP.26.8.2020

Zmienione Formularz oferty ZP.26.8.2020

Zmienione Formularz cenowy ZP.26.8.2020

Zmienione Wzór umowy ZP.26.8.2020

Zmienione Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.26.8.2020

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:40:43 | Data modyfikacji: 2020-04-30 12:41:09.
Zmiana terminu składania ofert ZP.26.8.2020 na:
"świadczenie usług pocztowych dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

W związki z kolejnym pytaniem, dotyczącym zapytania ofertowego na: "świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"zmieniamy termin składania ofert.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


04 MAJA 2020 GODZINA 13.30 (FORMA PISEMNA)


06  MAJA 2020 GODZINA 12.30 (FORMA ELEKTRONICZNA)


OTWARCIE OFERT 06 MAJA 2020 GODZINA 13.30


 

 Zmiana terminu składania ofert.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-04-30 09:34:24.
Zmiana Zapytania ofertowego ZP.26.8.2020 na:
"świadczenie usług pocztowych dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku”.
W związku z pytaniami ulega zmianie:
1. pkt 2.12 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia we własnym zakresie, do wyznaczonej przez Zamawiającego placówki w Nisku przesyłki pocztowej w przypadku wystąpienia ze strony Zamawiającego konieczności dostarczenia do tej placówki przesyłki w innych godzinach niż wskazane w pkt 2.11), z uwzględnieniem czasu pracy placówki.”
2. pkt. 2.18 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
„Niezależnie od powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest dysponować na czas realizacji umowy punktem odbioru przesyłek niedoręczonych (awizowanych), na terenie miasta Nisko czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach, co najmniej od 9.00 do 17.00, a w soboty, w godzinach co najmniej od 7.30 do 10.30.”
3. § 1 pkt. 15 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia we własnym zakresie, do wyznaczonej przez Zamawiającego placówki w Nisku przesyłki pocztowej w przypadku wystąpienia ze strony Zamawiającego konieczności dostarczenia do tej placówki przesyłki w innych godzinach niż wskazane w ust. 14, z uwzględnieniem czasu pracy placówki.”
4. § 1 pkt 20 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca w razie nie posiadania (lub braku możliwości dysponowania na czas realizacji umowy) co najmniej na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej na terenie kraju, punktów odbioru przesyłek niedoręczonych (awizowanych), zobowiązany jest do zapewnienia punktu odbioru przesyłek w taki sposób aby Adresat miał możliwość jej odbioru w wyznaczonym miejscu znajdującym się w jak najbliższej odległości od swojego miejsca zamieszkania (siedziby) Wykonawca zapewnia również kontakt telefoniczny oraz mailowy celem uzgodnienia innej możliwości odbioru przesyłki lub jej ponownego doręczenia.
Niezależnie od powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest dysponować na czas realizacji umowy punktem odbioru przesyłek niedoręczonych (awizowanych), na terenie miasta Nisko czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 9.00 do 17.00, a w soboty w godzinach co najmniej od 7.30 do 10.30.”
W załączeniu odpowiedź na pytania oferenta i treść zmienionych dokumentów do pobrania.

Odpowiedzi na pytania

Zmieniony Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe dla ZBKiZM ZP.26.8.2020

Zmieniony Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek ZP.26.8.2020

Zmieniony Formularz oferty ZP.26.8.2020

Zmieniony Formularz cenowy ZP.26.8.2020

Zmieniony Wzór umowy ZP.26.8.2020

Zmieniony Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.26.8.2020

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-04-22 15:06:28 | Data modyfikacji: 2020-04-22 15:14:00.
ZP.26.8.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie
usług pocztowych dla Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT


28 KWIETNIA 2020 GODZINA 13.30 (FORMA PISEMNA)


30 KWIETNIA 2020 GODZINA 12.30 (FORMA ELEKTRONICZNA)


OTWARCIE OFERT 30 KWIETNIA 2020 GODZINA 13.30

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe dla ZBKiZM ZP.26.8.2020

Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek ZP.26.8.2020

Formularz oferty ZP.26.8.2020

Formularz cenowy ZP.26.8.2020

Wzór umowy ZP.26.8.2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.26.8.2020

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-04-16 13:44:01 | Data modyfikacji: 2020-04-16 15:21:44.
ZP.26.6.2020 Protokół z wyboru oferty na Remont
dwóch mieszkań komunalnych administrowanych
przez ZBKiZM

Protokół  z wyboru oferty na :Remont dwóch mieszkań komunlanych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej znajduje się w załączniku.

 protokól z wyboru oferty na Remont dwóch mieszkań komunalnych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-04-08 10:22:28.
ZP.26.6.2020 Protokół otwarcia ofert na Remont
dwóch mieszkań komunalnych administrowanych
przez ZBKiZM

W załączeniu protokół z otwarcia ofert na :Remont dwóch mieszkań komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej"


plik w załączniku

 protokół z otwarcia ofert na Remont dwóch mieszkań komunalnych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-04-08 10:17:27.
ZP .26.5.2020 Sprzedaż wraz z dostarczaniem
materiałów biurowych na potrzeby Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie ZP.26.5.2020 na Sprzedaż wraz z dostarczaniem materiałów biurowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku. 


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:44:19.
zapytanie ofertowe "Remont dwóch mieszkań
komunalnych administrowanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 03.04.2020 do godziny 11.00


OTWARCIE OFERT: 06.04.2020 godzina 9.00


Dolumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe ZP.26.6.2020 remont dwóch mieszkań.doc

Formularz oferty ZP.26.6.2020.doc

wzór umowy ZP.26.6.2020.Kz.doc

przedmiar N19-056 remont mieszkania Sandomierska 18.23.rar

koszotrys ślepy N19 Szklarniowa 2c.rar

załącznik nr 5. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 18.03.2020.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:33:59 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:35:43.
Zapytanie na Sprzedaż wraz z dostarczaniem
materiałów biurowych na potrzeby Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej ZP.
26.5.2020.AC

ZP. 26.5.2020.AC 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 01.04.2020 DO GODZINY 12.30


OTWARCIE OFERT: 03.04.2020R GODZINA 13.00


Dokumenty do pobrania w załączneniu:

zapytanie ofertowe ZP.26.5.2020 na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby ZBKiZM ZP.26.5.2020.doc

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - MATERIAŁY BIUROWE 2020.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym -materiały biurowe 2020.doc

załącznik nr 3. wzór umowy materiały biurowe 2020.doc

załącznik nr 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 16.03.2020..doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:30:55 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:36:16.
ZP.26.2.2020 Protokół z wyboru oferty na
"Wykonanie przeglądów rocznych stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej"

ZP.26.2.2020 Protokół z wyboru oferty na "Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej" znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru ZP.26.2.2020.zip

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:10:54.
ZP.26.4.2020 Protokół z wyboru ofert na:
"Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w
sezonie: wiosna, lato, jesień 2020 r. na terenie
miasta Nisko".

ZP.26.4.2020 Protokół z wyboru ofert na: "Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2020 r. na terenie miasta Nisko" znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru ZP.26.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:46:37.
ZP.26.3.2020 Protokół z wyboru oferty na:
"Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej".

ZP.26.3.2020 Protokół z wyboru oferty na: "Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej" znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru ZP.26.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:42:17.
ZP.26.4.2020 Protokół z otwarcia ofert na:
"Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w
sezonie: wiosna, lato, jesień 2020 r. na terenie
miasta Nisko".

ZP.26.4.2020 Protokół z otwarcia ofert na: "Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2020 r. na terenie miasta Nisko", znajduje się w załączniku.

 Protokół z otwarcia ZP.26.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:48:36.
ZP.26.2.2020 Protokół otwarcia ofert na
"Wykonanie przeglądów rocznych stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej".

ZP.26.2.2020 Protokół otwarcia ofert na "Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej" znajduje się w załączniku.

 Protokół otwarcia ZP.26.2.2020.zip

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:43:06.
ZP.26.3.2020 Protokół otwarcia ofert na
"Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej".

ZP.26.3.2020 Protokół otwarcia ofert na "Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej" znajduje się w załączniku.

 Protokół otwarcia ZP.26.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:35:26.
ZP.26.4.2020 Nasadzenie kwiatów i roślin
ozdobnych w sezonie : wiosna, lato, jesień 2020
na terenie miasta Nisko

termin składania ofert do : 5 marzec 2020 godzina 10.00


otrwacie : 5 marzec 20202r godzina 10.30


 

zapytanie ofertowe nasadzenia roślin jednorocznych 2020..doc

załącznik nr 1 formularz oferty na nasadzenia 2020.doc

załącznik nr 2 do zapytania ofeetowego. Wzór umowy nasadzenia 2020.doc

załącznik nr 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2020.02.26..doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-02-27 14:30:48.
ZP.26.3.2020 "Wykonywanie usług kominiarskich -
przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w
budynkach administrowanych przez ZBKiZM"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 27 LUTEGO 2020 R DO GODZINY 12.00


OTWRACIE OFERT: 27 LUTY 2020R GODZINA 12.30


DOKUMENTY DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe ZP.26.3.2020 na wykonywanie usług kominiarskich.docx

załącznik nr 1 do zapytania ZP.26.3.2020 Opis przedmiotu zamówienia-1.doc

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP.26.3.2020.doc

formularz oferty ZP.26.3.2020.1.docx

Zał. do FORMULARZA OFERTOWEGO ZP.26.3.2020 wyliczenie wartości zamówienia,.docx

wzór umowy ZP.26.3.2020.doc

załącznik nr 1 do umowy ZP.26.3.2020 Wykaz budynków.doc

załącznik nr 2 do umowy ZP.26.3.2020 harmonogram wykonania usługi.docx

załącznik nr 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2020.02.18.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-02-18 18:43:04 | Data modyfikacji: 2020-02-18 18:53:58.
ZP.26.2.2020 Zapytanie ofertowe na Wykonywanie
przeglądów rocznych stanu technicznego budynków
i obiektów administrowanych przez ZBKIZM

 


TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 28 LUTEGO 2020R DO GODZINY 12.00


OTWARCIE OFERT: 28 LUTY 2020R GODZINA 12.30 


uzupełnienie: w zapytaniu ofertowym uzupełniono termin wykonania preglądów - do 30.04.2020


DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

zmienione zapytanie ofertowe ZP.26.2.2020 przeglądy budowlaneb.doc

opis przedmiotu zamówienia ZP.26.2.2020.doc

formularz oferty ZP.26.2.2020 przeglądy budowlane.doc

załącznik nr 1 do formularza ofertowego ZP..26.2.2020.doc

wzór umowy ZP.26.2.2020.doc

załącznik do umowy ZP26.2.2020.doc

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2020.doc

zapytanie ofertowe ZP.26.2.2020 przeglądy budowlanem.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2020-02-18 18:12:29 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:21:37.
ZP.26.20.2019.AC Protokół z wyboru oferty na:
"Sprzedaż i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych
wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą
ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku".

ZP.26.20.2019.AC Protokół z wyboru oferty na: "Sprzedaż i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załaczniku.

 ZP.26.20.2019.AC Protokół z wyboru oferty na kuchenki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:39:10.
ZP.26.20.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na:
"Sprzedaż i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych
wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą
ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku"..

ZP.26.20.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na: "Sprzedaż i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.20.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na kuchenki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:32:42.
ZP.26.19.2019.AC Protokół z wyboru oferty na:
"Wymianę stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku".

ZP.26.19.2019.AC Protokół z wyboru oferty na: "Wymianę stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.19.2019.AC Protokół z wyboru oferty na drzwi.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:22:09.
ZP.26.19.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na:
"Wymianę stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku".

ZP.26.19.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na: "Wymianę stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.19.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na drzwi.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:18:42.
ZP.26.20.2019.AC Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż
i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych
wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą
ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku".

ZP.26.20.2019.AC Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych wolnostojących kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku".


Termin składania ofert 31.10.2019r. godzina 13.00


Otwarcie ofert 31.10.2019r. godzina 13.30

zapytanie ofertowe kuchenki ZP.26.20.2019.AC

załącznik nr 1 Wzór oferty kuchenki ZP.26.20.2019.AC

załącznik nr 2 Wzór umowy kuchenki ZP.26.20.2019.AC

załącznik nr 3. Wykaz lokali kuchenki ZP.26.20.2019.AC

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.ZP.26.20.2019.AC

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-23 10:17:43.
ZP.26.19.2019.AC Zapytanie ofertowe na: "Wymianę
stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul.
Sandomierskiej 18 w Nisku

ZP.26.19.2019.AC Zapytanie ofertowe na: "Wymianę stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku


Termin składania ofert 30 października 2019 rok godzina 11.00


Otwarcie ofert 30 października 2019 rok godzina 11.30

Zapytanie ofertowe ZP.26.19.2019.AC WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Formularz oferty ZP.26.19.2019.AC

Wzór umowy ZP.26.19.2019.AC

Wykaz mieszkań ZP.26.19.2019.AC

Przedmiar drzwi ZP.26.19.2019.Ac

Klauzula informacyjna ZP.26.19.2019.AC

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:56:43.
ZP.26.18.2019.AC. Protokół z wyboru oferty na
Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i
kserokopiarki dla Zarządu Budynków Komunalnych i
Zieleni Miejskiej w Nisku.

ZP.26.18.2019.AC. Protokół z wyboru oferty na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku znajduje się w załączniku.

 ZP.26.18.2019.AC Protokół z wyboru oferty na tonery.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:14:12.
ZP.26.18.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na
Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i
kserokopiarki dla Zarządu Budynków Komunalnych i
Zieleni Miejskiej w Nisku

ZP.26.18.2019.AC Protokół z otwarcia ofert na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku znajduje się w załączniku.

 ZP.26.18.2019.AC Protokół z otwarcia ofert - tonery (1).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:00:33.
ZP.26.17.2019.KZ. Protokół z wyboru oferty na
Remont i modernizacja instalacji domofonowej w
budynku mieszkalnym przy Placu Wolności 1 (klatka
V i VI) w Nisku

ZP.26.17.2019.KZ. Protokół z wyboru oferty na Remont i modernizacja instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy Placu Wolności 1 (klatka V i VI) w Nisku znajduje się w załączniku.

 ZP.26.17.2019.KZ. Protokół z wyboru - domofony.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:55:55.
ZP.26.17.2019.KZ Zapytanie ofertowe na „Remont i
modernizacja instalacji domofonowej w budynku
mieszkalnym przy Placu Wolności 1 (klatka V i VI)
w Nisku”

ZP.26.17.2019.KZ Zapytanie ofertowe na „Remont i modernizacja instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy Placu Wolności 1 (klatka V i VI) w Nisku”


Termin składania ofert 17 października 2019r. do godziny 11.00


Otwarcie ofert 17 października godzina 11.30

1 ZP.26.17.2019.KZ Zaputanie ofertowe na domofony

2 ZP.26.17.2019.KZ Załącznik nr 1 formularz oferty domofony

3 ZP.26.17.2019.KZ Wzór umowy domofony

2 ZP.26.17.2019.KZ Załącznik nr 3 klauzula informacyjna domofony

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-10 11:13:13 | Data modyfikacji: 2019-10-10 11:18:09.
ZP.26.16.2019.TW Protokół z wyboru oferty na:
"Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk trzepaków i 2
sztuk suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

ZP.26.16.2019.TW Protokół z wyboru oferty na: "Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk trzepaków i 2 sztuk suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załączniku.

 ZP.26.16.2019.TW Protokół z wyboru oferty na trzepaki suszarki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-04 13:08:53.
ZP.26.16.2019.TW Protokół z otwarcia ofert na:
"Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk trzepaków i 2
sztuk suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

ZP.26.16.2019.TW Protokół z otwarcia ofert na: "Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk trzepaków i 2 sztuk suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załaczniku.

 ZP.26.16.2019.TW Protokół z otwarcia ofert na trzepaki i suszarki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:51:19.
ZP.26.16.2019.TW Zapytanie ofertowena: "Wykonanie
i zamontowanie 3 sztuk terzpaków i 2 sztuk
suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

ZP.26.16.2019.TW Zapytanie ofertowena: "Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk terzpaków i 2 sztuk suszarek na bieliznę na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"


Termin składania ofert do 1 października 2019r. do godziny 11.00


Otwarcie ofert 1 października 2019r. godzina 11.30

1 ZP.26.16.2019.TW Zapytanie ofertowe Trzepaki, Suszarki

2 ZP.26.16.2019TW Formularz oferty trzepaki, suszarki

3 ZP.26.16.2019.TW Wzór umowy - trzepaki, suszarki

4 ZP.26.16.2019.TW Skan trzepaki

5 ZP.26.16.2019.TW Skan suszarki

6 ZP.26.16.2019.TW Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:32:13 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:34:13.
ZP.26.14.2019.KZ Protokół wyboru oferty na
remont instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym administrowanym przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku

ZP.26.14.2019.KZ Protokół wyboru oferty na remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku znajduje się w załączniku.

 ZP.26.14.2019.KZ Protokół z wyboru instalacje elektryczne 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:35:50.
ZP.26.14.2019.KZ Protokół otwarcia ofert na
remont instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym administrowanym przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku

ZP.26.14.2019.KZ Protokół otwarcia ofert na remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku znajduje się w załączniku.

 ZP.26.14.2019.KZ Protokół z otwarcia remont instalacji elektrycznej 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:32:22.
ZP.26.13.2019.KZ Protokół z wyboru oferty na
wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów
instalacji elektrycznej i piorunochronowej w
budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w obiektach
użyteczności publicznej będących własnością
Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

ZP.26.13.2019.KZ Protokół z wyboru oferty na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej znajduje się w załączniku.

 ZP.26.13.2019.KZ Protokół z wyboru przeglądy elektryczne 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:21:32.
ZP.26.13.2019.KZ Protokoły z otwarcia ofert na
wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów
instalacji elektrycznej i piorunochronowej w
budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w obiektach
użyteczności publicznej będących własnością
Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

ZP.26.13.2019.KZ Protokoły z otwarcia ofert na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiejznajduje się w załączniku.

 ZP.26.13.2019.KZ Protokół z otwarcia ofert na przeglądy elektryczne 2019r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-08-29 10:10:18.
ZP.26.14.2019.KZ Zapytanie ofertowe na remont
instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
administrowanym przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku

ZP.26.14.2019.KZ Zapytanie ofertowe na remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 29 SIERPNIA 2019R. DO GODZINY 10.00


 


OTWARCIE OFERT 29 SIERPNIA 2019R. O GODZINIE 10.45


 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZP.26.14.2019.KZ Zapytanie ofertowe na remont instalacji elektrycznej

ZP.26.14.2019.KZ przedmiar

ZP.26.14.2019.KZ formularz oferty

ZP.26.14.2019.KZ wzór umowy

ZP.26.14.2019.KZ klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:55:32.
ZP.26.13.2019.KZ Zapytanie ofertowe na wykonanie
okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji
elektrycznej i piorunochronowej w budynkach i
lokalach mieszkalnych oraz w obiektach
użyteczności publicznej będących własnością
Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

ZP.26.13.2019.KZ Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Nisko administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 26 SIERPNIA 2019R. DO GODZINY 12.00


 


OTWARCIE OFERT 26 SIERPNIA 2019R. GODZINA 12.30


 


DOKUMANTY DO POBRANIA

ZP.26.13.2019.KZ zapytanie ofertowe na przeglądy elektryczne

ZP.26.13.2019.KZ Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia

ZP.26.13.2019.KZ Załącznik 2 harmonogram wykonania usługi

ZP.26.13.2019.KZ załącznik nr 3 formularz ofert

ZP.26.13.2019.KZ załącznik 4 wzór umowy

ZP.26.13.2019.KZ klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:24:57.
ZP.26.12.2019 Protokół z wyboru oferty na
„Wykonywanie usług kontroli stanu technicznego
instalacji gazowych w obiektach administrowanych
przez Zamawiającego w 2019r.”

ZP.26.12.2019 Protokół z wyboru oferty na „Wykonywanie usług kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego w 2019r.”znajduje się w załaczniku.

 protokół z wyboru - gazowe 2019r.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:20:03.
ZP.26.12.2019 Protokół z otwarcia ofert na
„Wykonywanie usług kontroli stanu technicznego
instalacji gazowych w obiektach administrowanych
przez Zamawiającego w 2019r.”

ZP.26.12.2019 Protokół z otwarcia ofert na „Wykonywanie usług kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego w 2019r.” znajduje się w załączniku.

 protokół z otwarcia - gazowe 2019r.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Czyż Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:55:18.
Zapytania ofertowe ZP.26.11.2019 "Wykonanie
usługi kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych w obiektach administrowanych przez
Zamawiającego w 2019r"

Zapytanie  ofertowe ZP.26.11.2019 na: "Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego  w 2019r"


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08 SIERPNIA 2019 DO GODZINY 13.00


OTWRACIE OFERT:  08 SIERPNIA 2019R GODZINA 13.30.


 


DOKUMENTY DO POBRANIA: 

zapytanie ofertowe ZP26.11.2019 przeglądy gazowe.doc

załacznik nr 1. opis przedmiotu zamówienia ZP.26.11.2019 przeglądy gazowe.doc

załącznik nr 2. Formularz ofert ZP.26.11.2019.doc

Załacznik nr 3. wzór umowy ZP.26.11.2019.doc

Załącznik nr 4. wzór protokołu ZP.26.11.2019.doc

załącznik nr 5. KLAUZULA INFORMACYJNA ZP.26.11.2019.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:31:50 | Data modyfikacji: 2019-08-02 12:36:16.
ZP.26.11.2019.KZ Protokół z wyboru oferty na:
"Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w
budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w
Nisku"

Protokół z wyboru oferty na: "Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru oferty wiatrołapy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-07-24 10:16:27.
ZP.26.11.2019.KZ Protokół z otwarcia Ofert na:
"Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w
budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w
Nisku".

Protokół z otwarcia Ofert na: "Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" znajduje się w załączniku.

 Protokół z otwarcia ofert wiatrołapy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-07-24 10:13:32.
ZP.26.11.2019.KZ Zapytanie ofertowe na: "Remont
wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku
komunalnym przy ul. Sandomierskiej w Nisku"

ZP.26.11.2019.KZ Zapytanie ofertowe na: "Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej w Nisku"


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 LIPCA 2019R DO GODZINY 11.00


OTWARCIE OFERT: 22 LIPCA 2019R GODZINA 11.30


Treść zapytania w załączniku:

Zpytanie ofertowe ZP.26.11.2019.KZ Remont wiatrołapów

Formularz oferty ZP.26.11.2019.KZ

Wzór umowy ZP.26.11.2019.KZ

Przedmiar N19 - 029 ZP.26.11.2019.KZ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.26.11.2019.KZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:10:52.
ZP.26.10.2019. Zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania na " Remont wiatrołapów dla
mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul.
Sandomierskiej 18 w Nisku"

ZP.26.10.2019. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na " Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" znajduje się w załączniku.

 Unieważnienie postępowania na Remont wiatrołapów.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Czyż Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:54:16.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.26.10.2019 „Remont
wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku
komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.26.10.2019 „Remont wiatrołapów dla mieszkań nr 1 i 2 w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 CZERWCA 2019R DO GODZINY 11.00


OTWARCIE OFERT: 27 CZERWCA 2019R GODZINA 11.30


Treść zapytania w załączniku:

1 Zapytanie ofertowe ZP.26.10.2019 Remont wiatrołapów

2 Formularz oferty ZP.26.3.2019

3 Wzór umowy ZP.26.10.2019

4 Przedmiar N19 - 029

5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.26.10.2019

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:22:28 | Data modyfikacji: 2019-06-14 08:23:43.
Protokół z wzboru oferty na "Świadczenie usług
pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"
ZP.26.8.2019.AC

ZP.26.8.2019.AC Protokół z wzboru oferty na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"znajduje się w załączniku.

 Protokół z wyboru oferty usługi pocztowe 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-05-08 15:34:17.
Protokół z otwarcia ofert na "Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"
ZP.26.8.2019.AC

ZP.26.8.2019.AC  Protokół z otwarcia ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załączniku.

 Protokół z otwarcia ofert usługi pocztowe 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-05-08 15:18:11.
informacja z otwarcia ofert ZP.26.7.2019
przeglądy budowlane

Informacja z wyboru oferty na wykonwyanie przeglądów budowlanych znajduje się w załączniku:

informacja z wyboru oferty przeglądy budowlane.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-04-29 13:07:10 | Data modyfikacji: 2019-04-30 08:25:32.
zmiana zapytania ofertowego ZP.26.8.2019.AC na:
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 07.05.2019R GODZINA 13.00. OTWARCIE OFERT 07.05.2019R -13.30
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku”
1. W związku z pytaniami zmianie ulega:
1) pkt 2.4 opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o parametrach:
• kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
• format przesyłek:
S – maksymalny wymiar koperty C5 (126 x 229 x 20 mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 x 324 x 20 mm) do 1000g,
L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być większa niż 600 mm) – do 2000g.
Przy czym punkty od a) do e) pozostają bez zmian.
2) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w którym w tabelce w kolumnie D zapis: wysokość – do 2cm
szerokość – do 16 cm
długość – do 23 cm
otrzymuje brzmienie:
” S – maksymalny wymiar koperty C5 (126 x 229 x 20 mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 x 324 x 20 mm) do 1000g,
L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być większa niż 600 mm) – do 2000g.”
3) Załącznik nr 1 do oferty, w którym w tabelce w kolumnie 4
• zapis: „wysokość – do 2cm; szerokość – do 16 cm; długość – do 23 cm” otrzymuje brzmienie: ”S – maksymalny wymiar koperty C5 (126 x 229 x 20 mm) do 500g”
• zapis: „wysokość – do 2cm; szerokość – od 16 cm do 23 cm; długość – od 23 cm do 32,5 cm” otrzymuje brzmienie: „M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 x 324 x 20 mm) do 1000g”
• zapis: „wysokość – powyżej 2cm; szerokość – powyżej 23 cm; długość – powyżej 32,5 cm” otrzymuje brzmienie: „L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być większa niż 600 mm) – do 2000g.”
4) pkt. 2.7) opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń”
5) § 1 pkt. 8) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń”
6) w pkt2 ppkt 2.9) opisu przedmiotu zamówienia po zdaniu „Zamawiający będzie też umieszczał na przesyłkach pocztowych oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty w postaci pieczęci o treści: „Opłata pobrana umowa nr …….. z dnia” według wzoru uzgodnionego z Wykonawcą.” dodaje się zdanie:
„Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu”.
7) w § 1 pkt 12 wzoru umowy, po zdaniu „Zamawiający będzie też umieszczał na przesyłkach pocztowych oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty w postaci pieczęci o treści: „Opłata pobrana umowa nr …….. z dnia” według wzoru uzgodnionego z Wykonawcą.” dodaje się zdanie:
„Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu”.
8) § 1 pkt 2 pkt. 2.15) opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez Adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki w obrocie krajowym”.
9) § 1 pkt. 18) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez Adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki w obrocie krajowym”.
10) W § 6 pkt 3 wzoru umowy dodaje się zapis o treści:
„Obowiązek monitorowania wykorzystanej kwoty przeznaczonej na wykonanie umowy spoczywa na Zamawiającym”.
11) W § 1 pkt 2 przedmiotu zamówienia wykreśla się ppkt 2.14
12) W § 1 wzoru umowy wykreśla się pkt 17
13) W pkt 1 Formularza ofertowego wykreśla się ppkt 1
14) pkt. 6 zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 07maja 2019r (wtorek) do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego – zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. E. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
15) oferty zostaną otwarte w dniu 07maja 2019r (wtorek) o godzinie 13.30 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. E. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości.
16) Pkt. 7 zdanie ostatnie- zapytania ofertowego, które otrzymuje brzmienie:
Oferty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Oferta n
Zapytanie ofertowe ZP.26.8.2019.AC na "Świadczenie usług pocztowych na potrzea: ”Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku”.„NIE OTWIERAC przed 07maja 2019r godzina 13.30”.
W ZAŁĄCZENIU ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTA I TREŚĆ ZMIENIONYCH DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

 

Odpowiedź na pytania w sprawie ZP.26.8.2019.AC1.docx

Zmiana terminu składania ofert ZP.26.8.2019.AC.docx

zmienione Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe na potrzeby ZBKiZM ZP.26.8.2019.AC.docx

2 zmienione Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek ZP.26.8.2019.AC.docx

3 zmieniony Formularz oferty ZP.26.8.2019.AC.docx

4 zmieniony Formularz cenowy ZP.26.8.2019.AC.docx

5 zmieniony Wzór umowy ZP.26.8.2019.AC.docx

6 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowyc ZP.8.2019.AC.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:57:22 | Data modyfikacji: 2019-04-29 13:03:25.
Zapytanie ofertowe ZP.26.8.2019.AC na
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku"

 


Zapytanie ofertowe ZP.26.8.2019.AC na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załączniku.


TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.04.2019r. DO GODZINY 13.00


OTWARCIE OFERT 29.04.2019r. O GODZINIE 13.30


Dokumenty do pobrania

Odpowiedź na pytania w sprawie ZP.26.8.2019.AC.docx

1 Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe na potrzeby ZBKiZM ZP.26.8.2019.AC.docx

2 Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek ZP.26.8.2019.AC.docx

3 Formularz oferty ZP.26.8.2019.AC.docx

4 Formularz cenowy ZP.26.8.2019.AC.docx

5 Wzór umowy ZP.26.8.2019.AC.docx

6 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZP.8.2019.AC.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-04-17 12:40:17 | Data modyfikacji: 2019-04-29 12:53:29.
ZP.26.7.2019 Protokół z otwarcia ofert na
"Wykonywanie przeglądów rocznych lub
pięcioletnich stanu technicznego budynków i
obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku".

ZP.26.7.2019 Protokół z otwarcia ofert na "Wykonywanie przeglądów rocznych lub pięcioletnich stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" w załączniku.

 Protokół z otwarcia przeglądy 19.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:28:05.
ZP.26.7.2019 Zapytanie ofertowe na "Wykonywanie
przeglądów rocznych lub pięcioletnich stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej"

ZP.26.7.2019 Zapytanie ofertowe na "Wykonywanie przeglądów rocznych lub pięcioletnich stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej"


Termin składania ofert 8 kwietnia 2019r. do godziny 12.00


Otwarcie ofert 8 kwietnia 2019r. godzina 12.30

zapytanie ofertowe ZP.26.7.2019. przeglądy budowlane.doc

załącznik do zapytania ofertowego 11.03..2019.doc

Formularz oferty ZP.26.7..2019 przeglądy budowlane.doc

Załącznik do zapytania ofertowego 11.03..2019.doc

Wzór umowy ZP. 26.7.2019. Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez ZBKIZM.doc

Załącznik nr 1 do umowy.doc

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2019.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-04-01 11:04:27 | Data modyfikacji: 2019-04-01 11:20:04.
ZP.26.5.2019r. Zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania na "Nasadzenie kwiatów i roślin
ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2019r.
na terenie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w
okresie wegetacji"

ZP.26.5.2019r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2019r. na terenie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie wegetacji" w załączniku.

 unieważnienie nasadzenia.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-04-01 10:53:23.
ZP.26.4.2019.KZ Zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania na Remont instalacji elektrycznej
mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Sandomierskiej
18 w Nisku

ZP.26.4.2019.KZ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Remont instalacji elektrycznej mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Niskuw załączniku

 Unieważnienie.jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:45:31.
ZP.26.5.21019 Protokół z otwarcia ofert na:
"Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w
sezonie: wiosna, lato, jesień 2019 r. na terenie
miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie
wegetacji”

ZP.26.5.21019 Protokół z otwarcia ofert na: "Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2019 r. na terenie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie wegetacji” w załączniku

 Protokół z otwarcia nasadzenia.jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:26:27.
Zapytanie ofertowe na: Nasadzenie kwiatów i
roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień
2019 r. na terenie miasta Nisko oraz ich
pielęgnacja w okresie wegetacji” ZP.26.5.2019

ZP.26.5.2019. Zapytanie ofertowe na: "Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2019 r. na terenie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie wegetacji”


DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

zapytanie ofertowe nasadzenia 2019r ZP.26.5.2019.doc

załącznik nr 1 formularz oferty na nasadzenia 2019.doc

załącznik nr 2 do zapytania ofeetowego. Wzór umowy nasadzenia 2019.doc

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-03-10 22:26:25 | Data modyfikacji: 2019-03-10 22:32:32.
Zapytanie ofertowe ZP.26.4.2019.KZ Remont
instalacji elektrycznej mieszkania nr 23 w budynku
przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku

Zapytanie ofertowe ZP.26.4.2019.KZ Remont instalacji elektrycznej mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku w załącznikach


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OGERTOWE ZP.26.4.2019 na remont instalacji elektrzcynej w mieszknaiu nr 23 San. 18.doc

Formularz oferty ZP.26.4.2019.doc

wzór umowy ZP.26.4.2019.doc

1 Przedmiar N19 remont instalacji elektrycznej San. 18.23.zip

załącznik nr 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZP.26.4.2019..doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:28:57 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:35:15.
ZP.26.2.2019.KZ Protokół z wyboru
najkorzystniejszej oferty na "Wykonywanie usług
kominiarskich - przeglądy i czyszczenie
przewodów kominowych w budynkach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej w Nisku"

ZP.26.2.2019.KZ Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" w załączniku.

 ZP.26.2.2019.KZ Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZBKiZM w Nisku"

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:59:28.
ZP.26.2.2019.KZ Protokół z otwarcia ofert na
"Wykonywanie usług komiarskich - przeglądy i
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku

ZP.26.2.2019.KZ Protokół z otwarcia ofert na "Wykonywanie usług komiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku w załączniku.

 ZP.26.2.2019.KZ Protokół z otwarcia ofert na "Wykonywanie usług komiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZBKiZM Nisko

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:43:18.
ZP.26.3.2019.KZ Protokół z wyboru oferty na
Remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby
osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w
mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Sandomierskiej
18 w Nisku

ZP.26.3.2019.KZ Protokół z wyboru oferty na Remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku w załączniku

 Protokół z wyboru oferty na Remont mieszkania nr 6 pod potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w mieszkaniu nr 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:46:19.
ZP.26.1.2019.AC Protokół z wyboru oferty na
Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na
potrzeby ZBKiZM

ZP.26.1.2019.AC Protokół z wyboru Oferty na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku w załączniku

 Protokół z wyboru oferty na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:38:14.
ZP.26.3.2019.KZ Informacja z otwarcia ofert na:
"Remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby
osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w
mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul.
Sandomierskiej 18 w Nisku"

ZP.26.3.2019.KZ Informacja z otwarcia ofert na: "Remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku" w załączniku:

 ZP.26.3.2019.KZ Informacja z otwarcia ofert na Remont mieszkania komunalnego nr 6 i rmeont łązienki mieszkanie 16.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:22:03.
ZP.26.1.2019.AC Informacja z otwarcia ofert na:
Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na
potrzeby ZBKiZM w Nisku"

nformacja z otwarcia ofert na: Sprzedaż i dostarczanie materiałó biurowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" znajduje się w załączniku:


 

 ZP.26.1.2019 Informacja z otwracia ofert na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:14:35.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-02-19 12:18:06.
Zapytanie ofertowe ZP.26.3.2019 na: " Remont
mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby osoby
niepełnosprawnej oraz remont łazienki w
mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Sandomierskiej
18 w Nisku"

Zapytanie ofertowe ZP.26.3.2019 na : "Remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku".


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 LUTEGO 2019R DO GODZINY 11.00


OTWARCIE OFERT: 28 LUTY 2019R GODZINA 11.30


 


Treść zapytania w załączniku:


 


 

ZAPYTANIE OGERTOWE ZP.26.3.2019 na remont mieszkania komunalnego nr 6 pod potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz remont łazienki w mieszknaiu nr 16 w budynku.doc

Formularz oferty ZP.26.3.2019.doc

wzór umowy ZP.26.3.2019.doc

Remont Sandomierska 18.16.zip

Remont Sandomierska 18.6.zip

załącznik nr 5. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2019.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-02-19 12:15:51 | Data modyfikacji: 2019-02-19 12:23:37.
Zapytanie ofertowe ZP.26.2.2019 na: "Wykonywanie
usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie
przewodów kominowych w budynkach
administracyjnych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

Zapytanie ofertowe ZP. 26.2.2019 na: "Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"


 


termin składania ofert: do dnia 1 marca 2019r do godziny 12.00


otwarcie ofert: 1 mardca 2019r godzina 12.30


 


DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU:


 

zapytanie ofertowe ZP.26.2.2019 na wykonywanie usług kominiarskich.docx

załącznik nr 1 do zapytania ZP.26.2.2019 Opis przedmiotu zamówienia-1.doc

załącznik nr 2 do umowy ZP.26.2.2019 harmonogram wykonania usługi.docx

formularz oferty ZP.26.2.2019.1.docx

Zał. do FORMULARZA OFERTOWEGO ZP.26.2.2019 wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy ZP.26.2.2019.doc

załącznik nr 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2019.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2019-02-18 10:45:12 | Data modyfikacji: 2019-02-18 14:23:46.
Zapytanie ofertowe ZP.26.1.2019.AC na: Sprzedaż i
dostarczanie materiałów biurowych dla potrzeb
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku

ZP.26.1.2019.AC


Zapytanie ofeetowe na: Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" 


 


Termin  składania ofert: do dnia 28 lutego 2018r do godziny 12.00


otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2019r (czwartek) o godzinie 12.30


 


DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:


 

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - MATERIAŁY BIUROWE 2019.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym -materiały biurowe 2019.docx

załącznik nr 3. wzzór umowy 2019.docx

załącznik nr 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2019.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2019-02-17 13:23:50 | Data modyfikacji: 2019-02-17 13:27:50.
protokół wyboru oferty na Sprzedaż i
dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki
na potrzeby ZBKiZM ZP.26.10.2018

Protokół z wyboru oferty znajduje się w załączniku

 protokół z wyboru oferty na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBkiZM ZP.26.10.2018.AC.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:08:20.
Informacja z otwarcia ofert na ZP.26.10.2018.AC na
Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i
kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

informacja z otwarcia ofert na Sprzedaż i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarki str. 1.pdf

informacja z otwarcia ofert na Sprzedaż i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarki str. 2.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:14:22 | Data modyfikacji: 2018-12-07 13:23:33.
zapytanie ofertowe na "Sprzedaż i dostarczanie
tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku

ZP. 26.10.2018.AC


 


Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku. 


Termin składania ofert: 04 grudnia 2018r do godziny 12.00


Otwarcie ofert 04 grudnia 2018r godzina 12.30


DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - TONERY.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym - tonery.docx

załącznik nr 3. wzzór umowy.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:10:33 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:12:20.
protokół wyboru oferty ZP.26.11.632.2018 4
kuchenki elektryczne

Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

 protokół wyboru oferty ZP.26.11.632.2018..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:20:59 | Data modyfikacji: 2019-03-10 21:56:20.
informacja z otwarcia ofert ZP.26.11.632.2018 4
kuchenki elektryczne

w załączeniu informacja z otwarcia ofert:

 informacja z otwarcia ofert ZP.26.11.632.2018 na Sprzedaż i dostawę 4 sztuk fabryczie nowych wolnostojących kuchenek elektrycznych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:03:07.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego wraz z osprzętem"

ZP.26.9.2018 W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 informacja o wyborze oferty na Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.jpeg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-20 23:05:13.
Zapytanie ofertowe ZP.632.2018 na Srzedaż i
dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych wolnostojących
kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną i
piekarnikiem elektrycznym dla ZBKiZM

w załączeniu zapytanie ofertowe z załącznikami


termin skłąda ofert: do dnia 26 września 2018r do godziny 11.00


otwarcie ofert 26.09.2018 godzina 11.30

zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę 4 kuchenek elektrycznych dla ZBKiZM2..pdf

załącznik nr 1 wzór oferty kuchenki Sandomierska 18.odt

załącznik nr 2 wzór umowy kuchenki ul. Sandomierska 18.odt

załącznik nr 3. wykaz lokali ul. Sandomierska 18.odt

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:47:23 | Data modyfikacji: 2018-09-18 09:54:18.
Zapytanie ofertowe na: "Sprzedaż na rzecz
Zamawiającego i dostawa 4 fabrycznie nowych
wolnostojących kuchenek elektrycznych z płyta
ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym do lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Sandomierskiej 18
w Nisku"

ZP}.26.592.10.2018


Informuję, że do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.


Treść zapytania ofertowego wraz z załacznikami znajduje się poniżej;


 

załącznik nr 3. wykaz lokali.odt

zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę 4 kuchenek elektrycznych dla ZBKiZM.docx

załącznik nr 1 wzór oferty.odt

załącznik nr 2 wzór umowy kuchenki.odt

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:52:54 | Data modyfikacji: 2018-09-18 10:00:20.
informacja z otwacia ofert na Zakup i dostawa
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z
osprzętem"

Informacja z otwarcia ofert w załączniku:

 informacja z otwarcia ofert na ZP.26.9.2018 zakup i dostawa fabrycznie noweg ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-23 06:11:45.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.9.2018 na "Zakup i
dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
wraz z osprzętem"

 


WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w załączniku/


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO 22 SIERPNIA 2018R DO GODZINY 10:30


OTWARCIE OFERT : 22 SIERPNIA 2018R GODZINA 11:00


 


termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2018r do godziny 10:30


otwarcie ofert: 17 sierpnia 2018r godzina 11:00


 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętemZP.26.9.2018.rar

wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:14:50 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:56:29.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
"Zakup i dostawę nowego ciągnika rolniczego z
oprzyrządowaniem
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-07 11:35:23.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.8.2018.KZ "Zakup i dostawa fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem"

W załączeniu informacja z otwarcia ofert:


 

 informacja z otwarcia ofert na zkup i dostawę ciągnika z oprzyrządownaiem.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:39:37 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:40:29.
ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.8.2018 na "Zakup
i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
z oprzyrządowaniem"

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18 CZERWCA 2018R DO GODZINY 9:30 .


TERMIN OTWARCIA OFERT 18 CZERWCA 2018R GODZINA 10:00


W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONA ZMIENIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 


termin składania ofert : do dnia 15 czerwca 2018 roku do godziny 10.30


 


dokumenty do pobrania w załączniku:


 

przetarg na zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika roliczego z oprzyrządowaniem.zip

zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczy ZP.296.8.2018.rar

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-06-08 17:49:09 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.7.2018.KZ na"Świadczenie usług pocztowych
na potrzeby ZBKiZM

rotokół wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

 protokół z otwarcia ofert ZP.26.7.2018 świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:43:47.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.7.2018.K
 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:42:09.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
administrowanym przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej"

protokół wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:


 

 protokól wyboru oferty okna ZP.26.5.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:59:47.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.6.2018.KZ n: "Nasadzenie kwiatów i roślin
ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2018r
na terenie Miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w
okresie wegetacji"

rotokół wyboru oferty w ząłączeniu:


 

 protokół wyboru oferty ZP.26.69.2018.KZ nasadzenia.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:46:59.
Zapytanie ofertowe ZP.26.7.2018 na: "Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"

UWAGA ZMIANA TERMINIU SKŁĄDANIA OFERT - DO DNIA 13 KWIETNIA 2018R (PIĄTEK) DO GODZINY 13.00


OTWARCIE OFERT - 13.04.2018R GODZINA 13.30


DOKUMENTY DO POBRANIA:

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.docx

zapytanie ofertowe Świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM 2018.docx

zmiana terminu składania ofert.docx

Załącznik Nr 1. Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek 2018.docx

formularze oferty zp.26.7.2018.docx

Formularz cenowy zZP.26.7.2018.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 13:15:30 | Data modyfikacji: 2019-04-17 12:50:25.
Zapytanie ofertowe ZP. 26.6.2018 na: "Nasadzenie
kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna,
lato, jesień 2018r na terenie miasta Nisko oraz
ich pielęgnacja w okresie wegetacji"

Termin składania ofert - 29 marzec 2018r do godizny 10.00


otwarcie ofert - 29 marzec 2018r godzina 10.30


dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezoniewiosna, lato, jesień 2018 na terenie GN.doc

załącznik nr 1 formularz oferty na nasadzenia 2018.doc

załącznik nr 2 wzór umowy na nasadzenia.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:24:36 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:25:17.
zapytanie ofertowe ZP.26.5.2018 na: "Wymiana
stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
administrowanym przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w nisku

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 29 MARCA 2018R DO GODZINY 12.00


OTWARIE OFERT - 29 MARCA 2018R GODZINA 12.30


 


W załączeniu zapytanie ofertowe z zalącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OKNA.docx

Formularz oferty.docx

przedmiar robót.rar

wzór umowy okna.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:14:17 | Data modyfikacji: 2018-03-23 09:19:36.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez ZBKiZM

nformacja z wyboru najkorzysteniszej oferty znajduje się w załączniku

protokół wyboru oferty ZP.26.3.2018.KZ.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:06:31 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:09:02.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.
26.2.2018 na Wykonanie przeglądów rocznych stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez ZBKiZM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU:

protokół wyboru oferty ZP.26.2.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:50:02 | Data modyfikacji: 2018-03-22 10:53:55.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.26.3.2018 na wykonywanie
usług kominiarskich - przeglądy, czyszczenie
przewodów kominowych w budynkach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej

TERMIN SKŁADANIA OFERT 20 MARCA 2018R (WTOREK) DO GODZINY 12:00


OTWARCIE OFERT - 20.03.2018R GODZINA 12.30


 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe zp.26.3.2018 na wykonywanie usług kominiarskich.docx

załącznik nr 1 do zapytania ZP.26.3.2018 Opis przedmiotu zamówienia-1.doc

załącznik nr 2 ZP.26.3.2018 do zapytania harmonogram wykonania usługi-1.docx

formularz oferty ZP.26.3.2018.docx

Zał. do FORMULARZA OFERTY zp.26.3.2018 wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy ZP.26.3.2018.doc

załącznik nr 1 do umowy ZP.26.3.2018 Wykaz budynków.doc

załącznik nr 2 do umowy ZP.26.3.2018 harmonogram wykonania usługi.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:23:03 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:29:52.
zapytanie ofertowe na Wykonanie przeglądów
rocznych stanu technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez ZBKiZM

W związku z telefonicznymi pytaniami dot. ilości protokołów dla obieektów sportowych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że wystarczy jeden protokół dla danej lokalizacji uwzględniający wszystkie obiekty sportowe.  

W związku z powyższym zmieniamy termin składania ofert:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 21.03.2018R  (ŚRODA) DO GODZINY 12.00

OTWARCIE OFERT - 21.03.2018R GODZINA 12.30

 

W związku z tym zmianie ulega pkt. 6 i 7 pdkt. 12) zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

6. Miejsce i termin skądania ofert:

1) Oferty w formie pismnej należy składać do dnia 21.03.2018r do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 - 400 Nisko, pokój księgowości

2) oferty zostaną otwarte w dniu 21 marca 2018r o godzinie 12.30  w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskej w Nisku, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 - 400 Nisko, pokój księgowości.

 

7. pdpkt. 12) Ofertę należy złożyc w kopercie z dopiskiem: Oferta na: "Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" "NIE OTWIERAĆ przed 21 marca 2018r godzina 12.30). 

 

ZO. 26.2.2018.KZ 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.03.2018R (PONIEDZIAŁEK) DO GODZINY 12.00

OTWARCIE OFERT - 19 MARCA 2018R GODZINA 12.30

zapytanie ofertowe ZP.26.2.2018 na Wykonanie przeglądów rocznych stanuu technicznego budynków i obiektów adminisrowanych przez ZBKiZM.docx

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP.26.2.2018. Opis przedmiotu zamówienia.docx

formularz ofertowy zp.26.2.2018 na wykonanie przegladów rocznych stanu technicznego budynków i obieków administrowanych przez ZBKIZM.docx

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY ZP.26.2.2018 wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy ZP.26.2.2018- Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez ZBKIZM.docx

załącznik nr 1 do umowy ZP.26.2.2018.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:03:37 | Data modyfikacji: 2018-03-15 14:22:17.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.1.63.2018.KZ na "Sprzedaż i dostarczanie
materiałów biurowych i tonerów do drukarek i
kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM w Nisku"

ZP.26.1.278.2018.KZ Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na: "SPRZEDAZ I DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIARKI NA POTRZEBY ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I ZIELENI MIEJSKIEJ" znajduje się w załączniku:


 


załącznik:

protokół wyboru oferty na sprzedaż i dostarczanie materiałow biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM str. 1.pdf

protokól wyboru oferty na Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM str. 2.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-02-22 14:03:18 | Data modyfikacji: 2018-02-22 14:04:46.
Zapytanie ofertowe ZP. 26.1.63.2018.KZ na:
"Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i
tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
"

 


TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 08.02.2018R DO GODZINY 12.00


OTWARCIE OFERT - 08.02.2018R GODZINA 12.30


 


dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - MATERIAŁY BIUROWE.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym -materiały biurowe.docx

załącznik nr 3. wzzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-01-28 22:53:01 | Data modyfikacji: 2018-01-28 22:56:39.
Data wprowadzenia: 2018-01-28 22:53:01
Data modyfikacji: 2018-01-28 22:56:39
ObowižEzuje od: 2018-01-29
Opublikowane przez: Katarzyna Zybura