BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę i Miasto Nisko

Nazwa Gminy Gmina i Miasto Nisko
Bumistrz Gminy  Waldemar Ślusarczyk
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Plac Wolności 14
Kod 37-400 Nisko
Kontakt

tel. + 48 15 8415643, fax. +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl

1. Gimnazjum Nr 1 w Nisku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nisku (Podwolina)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku (Tysiąclecia) im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku (Warchoły)
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu im. Jana Pawła II
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu im. Św. Stanisława Kostki
9. Przedszkole Nr 1 w Nisku
10. Żłobek miejski
11. Centrum Usług Wspólnych w Nisku
12. Niżańskie Centrum Kultury "Sokół"
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku
15. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku
16. Zarząd Budynków Mieszkalnych
17. Miejski Zakład Komunalny sp. z o. o. w Nisku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Godziny Funkcjonowania

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-03-12 09:56:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-03-12 09:56:08
Opublikowane przez: Imię Nazwisko