> Przetargi
Przetargi
Zapytanie ofertowe 

 


Nisko, dnia 7.06.2018 r.

 

 

 

 


Centrum Usług Wspólnych

ul. Tadeusza Kościuszki 1 a

37-400 Nisko

 


CUW.261.6.2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

 


1. Przedmiot zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia jest: Remont podłóg w trzech salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku.

 


1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje prace określone szczegółowo w Zakresie robót – Załącznik Nr 1.

 


2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 28 lipca 2018 r.

3. Warunki realizacji:

1) Koszty należy podać w Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

2) Wykonawca określi stawkę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 


4. Kryterium oceny ofert: cena 100%,

Najniższa cena za wykonanie robót określonych w szczegółowym wykazie, zaoferowana przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

 


5. Sposób przygotowania oferty:

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku – Załącznik nr 2 Formularz oferty,

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,

4) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,

5) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

6)oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,

7) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,

8) do oferty należy dołączyć

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

9) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp.

10) inne istotne warunki zamówienia: w projekcie umowy.- Załącznik nr 3 projekt umowy

 


6. Miejsce i termin składania ofert:

 


Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Remont podłóg w trzech salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku. „NIE OTWIERAĆ przed: 22.06.2018 r. godz. 12:30”.

1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia: 22.06.2018 r. do godz. 12:00 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Chopina 31, budynek Gimnazjum Nr 1 w Nisku, II piętro pokój nr 2.

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 22.06.2018 r. o godz. 12:30 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Chopina 31, budynek Gimnazjum Nr 1 w Nisku, II piętro pokój nr 2.

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Pan Wiesław Sądej tel. (15) 8415 684

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania

bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami o udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

11. Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – zakres robót

2) Załącznik nr 2 - formularz oferty,

3) Załącznik nr 3 - projekt umowy.

40 Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakres robót, formularz oferty, oświadczenie, wzór umowa..odt

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Autor: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:10:39 | Data modyfikacji: 2018-06-08 10:18:41.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:10:39
Data modyfikacji: 2018-06-08 10:18:41
Autor: Alicja Krawiec
Obowi~Ezuje od: 2018-06-08
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl