> Przetargi
Przetargi
Postępowanie na zakup książek 

 


Nisko, dnia 25.09.2018 r.

 


CUW.261.17.2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

 


1. Przedmiot zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia jest: Zakup książek i audiobooków do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 


Zamawiający:

Centrum Usług Wspólnych

ul. Tadeusza Kościuszki 1 a

37-400 Nisko

 


1. Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach rozpoznania rynku cenowego zapraszamy do składania ofert na:

 


Zakup książek i audiobooków do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zamówienie obejmuje książki ujęte w załącznikach z wykazami książek z poszczególnych Szkół.

Dopstawa książek i audiobookówdo poszczególnych Szkół odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, najnowsze wydanie, w twardych okładkach, jeśli takie znajdują się na rynku.

Uwaga: W przypadku braku w ofercie wydawniczej woluminów w twardej oprawie, to należy w ilości podanej w załącznikach na poszczególne Szkoły wskazać pozycję z dopiskiem miękka oprawa. W przypadku nie wpisania takiej informacji, Zamawiający uznaje, że wolumin jest w twardej oprawie.

 


2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 listopada 2018 r.

3. Warunki realizacji:

1) Koszty należy podać w Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na każdą Szkołę oddzielnie oraz w podsumowaniu za wszyskie Szkoły razem..

2) Wykonawca określi stawkę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

Prawidłowe określenie podatku VAT należy do Wykonawcy.

4. Kryterium oceny ofert: cena 100%,

Najniższa cena za dostawę książek określonych w szczegółowym wykazie, zaoferowana przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Za cenę zmówienia przyjmuje się łączną wartość brutto za książki wyszczególnione w załącznikach do wszystkich Szkół łącznie.

5. Sposób przygotowania oferty:

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku – Załącznik nr 1 Formularz oferty

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,

4) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,

5) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

6)oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,

7) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia z dostawą do każdej Szkoły oddzielnie z fakturą na każdą Szkołę.

8) do oferty należy dołączyć

- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

9) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp.

 


6. Miejsce i termin składania ofert:

 


Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zakup książek i audiobooków do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, „NIE OTWIERAĆ przed 11.10.2018 r. godz. 9.00”.

1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia: 11.10.2018 r. do godz. 9:00 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 a.

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 11.10.2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 a.

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Pan Wiesław Sądej tel. (15) 8415 663.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania

bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami o udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

11. Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – formularz oferty

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie

3) Załącznik nr 3 – oświadczenie 4) Załącznik nr 4 – wykazy książek z poszczególnych Szkół

 Załączniki

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-09-26 11:03:09.
Data wprowadzenia: 2018-09-26 11:03:09
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl