> Regulaminy
Regulaminy
Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy 

Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
Nr 3/2012 z dnia 02.01.2012 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NISKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, ul. 3-go Maja 10, zwanego dalej “ŚDS”, określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres wykonywanych zadań.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586).

§ 3.1. Terenem działalności ŚDS jest gmina i miasto Nisko.
2. Dom dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć osoby zameldowane poza terenem gminy i miasta Nisko.
3. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A i B, przeznaczonym dla 24 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
4. ŚDS działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z możliwością wydłużenia godzin pracy w zależności od potrzeb.


§ 4.1. Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie w pomieszczeniach i pracowniach będących w dyspozycji ŚDS.
2. Zajęcia mogą odbywać się również poza terenem ŚDS – wycieczki, imprezy kulturalne, zajęcia rekreacyjne.
3. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, okresowo postępowanie wspierająco – aktywizujące może być prowadzone w domu uczestnika.

§ 5.1. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą i na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.
2. Osoby przyjmowane są do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
3. Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.
4. ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku dziennie.
5. Z usług ŚDS mogą korzystać osoby, które nie zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób.
6. Za zgodą Kierownika ŚDS z zajęć w formie klubowej mogą korzystać osoby oczekujące na miejsce lub byli uczestnicy.
7. Kierownik ŚDS może wnioskować do organu wydającego decyzję o jej uchylenie dla uczestnika, który w sposób rażący i uporczywy narusza zasady obowiązujące w placówce.


§ 6. Prawa i obowiązki uczestnika oraz szczegółowe zasady obowiązujące na terenie ŚDS określone są w Regulaminie Uczestnika ŚDS.


§ 7.1. Przedmiot i zakres działalności jak również cele i zadania ŚDS określa Statut.
2. W celu realizacji zadań ŚDS współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zależności od potrzeb.
3. ŚDS prowadzi dokumentację indywidualną i dokumentację zbiorczą uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).


II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NISKU


§ 8. Strukturę organizacyjną ŚDS przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 9. Komórki organizacyjne ŚDS oznaczone są następującymi symbolami literowymi:
1) Kierownik – symbol K;
2) zespół wspierająco-aktywizujący symbol ZWA;
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw finansów i kadr – symbol FK.


§ 10. Działalność ŚDS planowana i realizowana jest przez zespół wspierająco-aktywizujący zwany dalej „zespołem”.


§ 11.1. W skład zespołu wchodzą Kierownik oraz pracownicy ŚDS – pracownik socjalny, terapeuci, opiekun.
2. W celu realizacji zadań statutowych skład zespołu może zmieniać się w zależności od aktualnych potrzeb ŚDS.
3. Zadania członków zespołu są określone w zakresach czynności poszczególnych pracowników.

 

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA ŚDS


§ 12.1. W ŚDS obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie, z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi ŚDS, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań.
2. Podczas nieobecności Kierownika ŚDS, obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego pracownik.
3. Na okres nieobecności w pracy pracowników, ich zastępców wyznacza Kierownik ŚDS.

§ 13.1. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych niezbędnych dla realizacji zadań statutowych i prawidłowego funkcjonowania ŚDS.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Kierownika w drodze zarządzenia wewnętrznego.
3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania.


§ 14.1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1) ustalanie organizacji pracy ŚDS;
2) nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi;
3) reprezentowanie ŚDS na zewnątrz;
4) współpraca z innymi jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym;
5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.
2. Kierownik w drodze zarządzeń wewnętrznych określa zasady, kryteria, tryby wykonywania kontroli oraz sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.


§ 15. Do zadań stanowiska pracy do spraw finansów i kadr należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości ŚDS;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Domu;
5) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;
6) prowadzenie spraw osobowych pracowników ŚDS, w tym teczek akt osobowych i ewidencji czasu pracy;


§ 16. Do zadań zespołu wspierająco-aktywizującego należy w szczególności:
1) opracowywanie w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego;
2) prowadzenie postępowania wspierająco-aktywizującego;
3) prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania;
4) okresowa ocena realizacji planów i osiąganych rezultatów;
5) opracowywanie okresowych planów pracy;
6) opiniowanie w sprawach dotyczących uczestników.


§ 17.1. Ponadto pracownicy ŚDS są zobowiązani do:
1) znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
2) właściwej, prawidłowej i terminowej realizacji zadań określonych w szczegółowym zakresie obowiązków;
3) przestrzegania wszelkich regulaminów w ŚDS, porządku i dyscypliny pracy;
4) wykazywanie właściwego stosunku do uczestników ŚDS, przełożonego i współpracowników;
5) stałego uzupełniania wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków.
2. Prawa i obowiązki pracowników Domu regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu pracy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.


IV ZASADY PODPISYWANIA PISM


§ 18.1. Prawo do podpisywania korespondencji wychodzącej na zewnątrz w ramach zakresu działania ŚDS ma Kierownik lub osoba przez niego upoważniona.
2. Główny księgowy upoważniony jest do podpisywania korespondencji wyłącznie w zakresie jego działania.


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 19.1. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

 

Opublikowane przez: Maria Ryba | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:39:10 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:40:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:39:10
Data modyfikacji: 2016-01-11 10:40:31
Opublikowane przez: Maria Ryba
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl