> Status prawny
Status prawny
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku 

Załącznik
do Uchwały Nr XV/122/11
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 28 września 2011 r.


STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NISKU


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1.1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. - Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240
z późniejszymi zm.),
5) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r.
w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej
i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5 poz. 38),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).

§ 2

2.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, zwany dalej w skrócie „ŚDS”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Nisko, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.2. Siedzibą ŚDS jest budynek przy ulicy Szopena 31 w Nisku.

§ 3

3.1. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B).
3.2. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym i zawodowym,
3.3 Udzielanie wspar¬cia rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, integracja społeczna,
3.4 Przeciwdziałanie izolacji społecznej, zapobieganie marginaliza¬cji życia i stygmatyzacji,
3.5 Umożliwienie realizacji ekspresji twórczej i rozwoju zainteresowań,
3.6 Zapobieganie nawrotom choroby psychicznej,

§ 4

4.1. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.
4.2. ŚDS prowadzi swoja działalność w oparciu o program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok.
4.3. Nadzór nad ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
4.4. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem terytorium gminy i miasta Nisko.
4.5. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy ościennych gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do placówki.

§ 5


5.1 Zakres zadań ŚDS obejmuje:
1) postępowanie wspierająco-aktywizujące,
2) poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne dla uczestników oraz ich rodzin,
3) Integrację osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo poprzez: kontakty i wymianę doświadczeń z podobnymi placówkami, organizowanie imprez familijnych, współpracę z instytucjami, placówkami i organizacjami społecznymi.


Rozdział 2
Organizacja ŚDS


§ 6

6.1. ŚDS kieruje Kierownik ŚDS.
6.2. Kierownik ŚDS jest zatrudniany przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
6.3. Kierownik ŚDS zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia efektywności udzielanego wsparcia i bezpieczeństwa uczestników.
6.4. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
6.5. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Kierownika ŚDS i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

§ 7

7.1. Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.
7.2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

 

Rozdział 3
Gospodarka finansowa


§ 8

8.1. ŚDS w ramach gospodarki finansowej działa w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) i finansowany jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Podkarpackiego, która do ŚDS przekazywana jest przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
8.2. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzony przez Kierownika ŚDS.
8.3. Podstawą sporządzania planu finansowego, o którym mowa w ust.2 jest wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność ŚDS w danym roku budżetowym, określana w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Nisku
8.4. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe


§ 9

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

 

 Statut SDS.pdf

Opublikowane przez: Maria Ryba | Autor: Maria Ryba | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:59:59.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:59:59
Autor: Maria Ryba
Obowi~Ezuje od: 2011-09-28
Opublikowane przez: Maria Ryba
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl