> Nabory na stanowiska pracy
Nabory na stanowiska pracy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

                                                                    Nisko, 15.12.2016

 

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Nisku

Nisko, ul. Kościuszki 1 a

 


Ogłasza nabór 


Na wolne stanowisko urzędnicze  : stanowisko ds. płac

                                               ( nazwa stanowiska pracy )

 


1.Nazwa i adres jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Nisku, 37-400 Nisko , ul. Kościuszki 1 a 


2.Wymagania niezbędne ( formalne):
2.1 wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
2.2 co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
2.3 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
2.4 pełna zdolność do czynności prawnych
2.5 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wymagania dodatkowe :

3.1 doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze
3.2 biegła znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu płacowego Vulcan, programu Płatnik, Microsoft Office,

3.3 preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
3.4 znajomość przepisów: kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
3.5 komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność oraz zdolność do pracy zespołowej
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4.1 obliczanie i sporządzanie list płac pracowników jednostek oświatowych,

4.2 prowadzenie kart wynagrodzeń w/w pracowników,

4.3 prowadzenie dokumentacji ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

4.4 sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik,

4.5 prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników-

sporządzanie deklaracji do US,

4.6 wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora CUW, 

5. Warunki pracy

5.1 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

5.2 praca w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1 a,

5.3 praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, w rozumieniu przepisów

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest

wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty :

6.1 list motywacyjny wraz z CV
6.2 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.3 kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
6.4 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6.5 kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
6.6 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6.7 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „ zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2016r ,poz.922 ).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych

w Nisku, ul. Kościuszki 1 a, pok. nr 8 w godz. od. 700 - 15 00 lub pocztą na adres :

Centrum Usług Wspólnych w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko : stanowisko ds. płac „ w terminie do dnia 29 grudnia 2016r.

( uwaga : liczy się data wpływu do CUW w Nisku ) .

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci ,którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną

poinformowani o kolejnym etapie procedury kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej http:// jo.nisko.bip.gmina.pl w zakładce Centrum Usług Wspólnych

oraz na tablicy informacyjnej CUW w Nisku przy ul. Kościuszki 1 a. 

 

 

Dyrektor


Alicja Krawiec

 

 

 

 

 

 

 

 Kwestionariusz_osobowy.pdf

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Autor: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:27:09 | Data modyfikacji: 2016-12-16 12:27:00.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 

                                                                                                  Nisko, dnia 30.12.2016 r.

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Nisku
ul. Kościuszki 1a
37-400 Nisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia Pani Katarzyna Sioda.

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902), informuje się, że została zakończona procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. płac i w jej wyniku wybrana została Pani Katarzyna Sioda zamieszkała w Nisku.


Pani Katarzyna Sioda uzyskała maksymalną ilość punktów, posiada wymagane wykształcenie kierunkowe oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. W wyniku analizy dokumentacji oraz ustnej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, Pani Katarzyna Sioda spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Nisku.

 

Dyrektor

Alicja Krawiec

 

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Autor: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:40:34 | Data modyfikacji: 2016-12-16 12:27:00.

Zobacz:
 Oświadczenie majątkowe . 
Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:40:34
Autor: Alicja Krawiec
Obowi~Ezuje od: 2017-01-03
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl