> Informacje o jednostce
Informacje o jednostce
Zmiana siedziby CUW w Nisku od dnia 15 stycznia
2018 r. 

 


Informuję, że z dniem 15 stycznia 2018 roku siedziba Centrum Usług Wspólnych w Nisku została przeniesiona do budynku Gimnazjum Nr 1 w Nisku przy ulicy Chopina 31.


 


                                                                                                    Dyrektor


                                                                                            mgr Alicja Krawiec

 

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Autor: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:14:11 | Data modyfikacji: 2018-01-15 09:17:41.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Nisku jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nisku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania CUW w Nisku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych za pomocą adresu cuw.iod.nisko@onet.eu />Administrator danych osobowych - Dyrektor CUW w Nisku -przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa , zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów w zakresie i celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 

                                                                                                                                     Dyrektor  CUW w Nisku

                                                                                                                                        mgr Alicja Krawiec

 

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:39:10 | Data modyfikacji: 2018-01-15 09:17:41.
Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:39:10
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl