> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
S T A T U T Centrum Usług Wspólnych w Nisku 

Statut Centrum Usług Wspólnych w Nisku 
                                                        S T A T U T
                                          Centrum Usług Wspólnych
                                                           w Nisku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Usług Wspólnych w Nisku, zwane dalej „Centrum„ działa na podstawie :
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r., poz.885
z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r.poz.330 z późn.zm.),
4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn.zm.),
5) Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2015r.,poz. 2156 z późn.zm.),
6) niniejszego Statutu,

§ 2. 1. Siedzibą Centrum Usług Wspólnych jest miasto Nisko.
2. Terenem działania Centrum jest Gmina Nisko.
3. Centrum Usług Wspólnych używa skrótu o następującej treści : „ CUW”
4. Centrum używa pieczęci o następującej treści :
Centrum Usług Wspólnych w Nisku
37-400 Nisko
ul. Kościuszki 1 a

5. Dopuszcza się zamieszczenie na pieczęci innych danych jednostki, jak: NIP, REGON, nr.tel.

§ 3.1. Centrum jest gminną jednostką budżetową obsługującą w ramach wspólnej obsługi ,jednostki
organizacyjne gminy , zwane dalej „ jednostkami obsługiwanymi”.
2. Centrum zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno-organizacyjną
Niżej wymienionym jednostkom obsługiwanym:
1) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku, im. gen. Stanisława Dąbka,
37-400 Nisko,ul.Słowackiego10,
2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Nisku , 37- 400 Nisko, ul. Dąbrowskiego 8,
3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 114,
4) Gimnazjum nr 1 w Nisku, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku, 37-400 Nisko,
ul. Chopina 31,
5) Zespołowi Szkół nr 2 w Nisku, 37- 400 Nisko , ul. Tysiąclecia 12 A, w tym:
a) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku, im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich, 37-400 Nisko ,ul. Tysiąclecia 12 a,
b) Gimnazjum nr 2 w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Tysiąclecia 12 A,
6) Zespołowi Szkół nr 3 w Nisku, 37- 400 Nisko , ul. Piaskowa 15, w tym:
a) Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, 37-400 Nisko , ul. Piaskowa 15
b) Gimnazjum nr 3 w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Piaskowa 15
7) Zespołowi Szkół w Zarzeczu, 37- 400 Nisko , Zarzecze, ul. Mickiewicza 45, w tym:
a) Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu , im. Św. Stanisława Kostki,37- 400 Nisko , Zarzecze, ul. Mickiewicza 45
b) Gimnazjum w Zarzeczu , 37- 400 Nisko , Zarzecze, ul. Mickiewicza 45
8) Zespołowi Szkół w Nowosielcu , 37- 400 Nisko , Nowosielec 134, w tym:
a) Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu, im. Jana Pawła II, 37- 400 Nisko , Nowosielec 134,
b) Gimnazjum w Nowosielcu, 37- 400 Nisko , Nowosielec 134,
9) Przedszkolu nr 1 w Nisku, 37-400 Nisku, ul. Szopena 33,
10) Żłobkowi Miejskiemu w Nisku, 37-400 Nisko, ul.3 –go Maja 22,

2. Centrum Usług Wspólnych realizuje zadania własne i inne zadania będące zadaniami organu
prowadzącego, a zlecone do prowadzenia.


Rozdział 2.
Zakres działania

§ 4 1.Centrum realizuje zadania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych.
1) obsługa finansowa jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, w szczególności:
a) określenie zasad ( polityki ) rachunkowości oraz opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych w tym zakresie,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
f) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
g) obsługa księgowo-finansowa funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek,
h) obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
i) koordynacja i pomoc przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian do tych planów,
j) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo- księgowej w zakresie realizowanych zadań,
k) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
l) prowadzenie obsługi kasowej,
ł) sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych,
m) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, w szczególności:
-sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,
-prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
-prowadzenie analizy wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac,
-naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych,
-sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
-rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych dla obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych,
-rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
n) zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,
o) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych wspólną obsługa,
2) obsługa prawna i doradztwo kadrowe obsługiwanych jednostek,
- przygotowywanie projektów umów,
-przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela wzorów dokumentacji z zakresu zatrudnienia,
- współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
- przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych ,
3) obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- szkolenia wstępne,
- opracowywanie zasad bhp, przydziałów norm odzieży i obuwia itp,
- sporządzanie dokumentacji wypadkowej w zatrudnieniu,
- organizowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przeglądów stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych oraz przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
4) obsługa informatyczna obsługiwanych jednostek,
5) planowanie i przygotowywanie dokumentacji w zakresie remontów w porozumieniu z dyrektorami jednostek oraz nadzór nad remontami,
6) współpraca w zakresie planowania inwestycji oświatowych,
7) przygotowywanie i przeprowadzenie postepowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie
z przepisami Prawa zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia,
8)współpraca z dyrektorami w zakresie realizacji programów rządowych ,programów pomocowych,
w tym rozlicznie przyznanych dotacji,

2. Do przedmiotu działalności Centrum należy również wykonywanie innych zadań organu prowadzącego w tym w szczególności:
1) sporządzanie informacji o stanie zadań oświatowych szkół i przedszkoli,
2) sporządzanie projektów planu sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz granic ich obwodów,
3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacja i przekształcaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko,
4)obsługa finansowa i księgowa funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
5) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) obsługa administracyjna postepowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie,
7) prowadzenie w imieniu organu prowadzącego bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i przekazywanie danych do sytemu centralnego,
8) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych i żłobka,
9)weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
10) organizacja i rozliczanie dowozu dzieci ( w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,
11) organizowanie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, stypendiów oraz wyprawek szkolnych,
12) obsługa finansowo-księgowa stypendiów dla zdolnych uczniów,
13) naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
14) naliczanie kosztów dotacji pokrywanych przez gminy,
15) obsługa spraw związanych z wynajmem mieszkań i lokali w obiektach oświatowych,
16) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Nisku i zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zakresie działalności Centrum,
17) koordynacja, realizacja i obsługa finansowo-księgowa programów i projektów z zakresu oświaty,
18) współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywania zadań merytorycznych,
19) obsługa spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

 

 

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Centrum Usług Wspólnych kieruje Dyrektor , który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor Centrum jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
4. Dyrektor podlega Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.
5. Zadania Centrum realizuje Dyrektor przy pomocy zatrudnionych w Centrum pracowników.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do
pracowników Centrum.
7. Dyrektor zatrudnia, awansuje, i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy
zakres obowiązków i wykonuje wobec nich pozostałe czynności z zakresu prawa pracy.
8. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych
określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko .
9. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w celu realizacji swoich zadań współdziała z:
1) Urzędem Gminy i Miasta w Nisku,
2) nadzorem pedagogicznym,
3) kierownikami jednostek obsługiwanych,


Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych dla jednostek budżetowych i o rachunkowości.
2. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu Gminy.
3. Podstawą gospodarki Centrum jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.
4. Majątek Centrum Usług Wspólnych stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego
posiadaniu. Za stan mienia odpowiada Dyrektor Centrum.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany postanowień Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania .

 

 

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:32:06.
Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:32:06
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl