> Statut
Statut
 

Załącznik do
Uchwały Nr XVI/140/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 listopada 2011r.

 

S T A T U T

ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa jednostki
„Zarząd Budynków Mieszkalnych”, w dalszej części statutu zwany „ZBM”
2. Siedziba ZBM
Miasto Nisko
3. ZBM działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych,
3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997, Nr 9 poz. 43 z póź.zm.),
4) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 31, poz. 266 z póź.zm.)
5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ.U z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
6) niniejszego statutu.

§ 2

1. ZBM jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Nisko
2. Łączenie, przekształcenie w inną formę organizacyjno – prawną jednostki oraz jej likwidacja następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nisku.

§ 3

Nadzór nad działalnością ZBM sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

§ 4

ZBM ma siedzibę w mieście Nisku i obejmuje zasięgiem działania teren Gminy i Miasta Nisko.

§ 5

1. Jednostką zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik ZBM działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
3. Do reprezentowania jednostki na zewnątrz Kierownik ZBM może upoważnić innych pracowników, którzy działają w granicach upoważnienia.


ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działalności jednostki

§ 6

1. Podstawowym celem jednostki jest zarządzanie i administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi w administrowanych przez jednostkę budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Nisko.
2. Bazę materialną działalności gospodarczej jednostki stanowi wydzielona część mienia komunalnego obejmująca zasoby mieszkaniowe o których mowa w ust.1
3. ZBM jest jednostką użyteczności publicznej i jako taka ma przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie administracji lokalami mieszkalnymi, a w szczególności:
1) eksploatację substancji mieszkaniowej będącej w zarządzie ZBM oraz utrzymanie zasobów mieszkalnych i lokali użytkowych o których mowa w ust.1,we właściwym stanie technicznym zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r, Nr 31, poz.266 z późn. zm.),
2) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Nisku dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Mienie ZBM stanowi własność komunalną pozostająca w użytkowaniu jednostki.

§ 7

Jednostka jest uprawniona do zawierania umów i porozumień z podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi w celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych.


ROZDZIAŁ III
Organizacja Jednostki

§ 8

1. Szczegółową strukturę organizacyjną ZBM określa schemat organizacyjny wprowadzony przez Kierownika ZBM i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
2. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób na poszczególnych stanowiskach określa regulamin Organizacyjny jednostki opracowany przez Kierownika ZBM i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
3. Zasady wynagradzania pracowników ZBM określają odrębne przepisy.
4. Pracownicy ZBM są pracownikami samorządowymi.


ROZDZIAŁ IV
Organy Jednostki

§ 9

Kierownika ZBM zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.


§10

Ogólne kompetencje Kierownika ZBM obejmują:
1. Kierowanie całokształtem działalności ZBM.
2. Zaciąganie zobowiązań finansowych i prawnych w imieniu ZBM – w zakresie udzielonego pełnomocnictwa..
3. Reprezentowanie ZBM w stosunkach prawnych z zewnętrznymi jednostkami.
4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników ZBM, ustalanie dla nich zakresów czynności oraz wykonywanie za pracodawcę wszelkich innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZBM.
5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu ZBM Kierownik ma prawo upoważnić innych pracowników z równoczesnym ustaleniem dla nich na piśmie zakresu i czasu trwania pełnomocnictwa.

§ 11

Bieżącej kontroli działań Kierownika i ZBM dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko lub osoba przez niego upoważniona.

 

ROZDZIAŁ V
Sprawy finansowe

§ 14

1. Podstawą gospodarki finansowej ZBM jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki (ZBM).
2. Plan finansowy ZBM opracowuje Kierownik ZBM.
3. ZBM prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.
4. Oceny prawidłowości działania ZBM z punktu widzenia wyników rzeczowych, ekonomicznych i prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na finansowanie działalności dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
5. ZBM przedkłada również Radzie Miejskiej w zakreślonym przez nią terminie sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 15

1. Działalność ZBM finansowana jest z budżetu Gminy i Miasta Nisko.
2. ZBM prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów i na jej podstawie sporządza bilans roczny, który podlega weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń ZBM z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.

§ 16


ZBM posiada odrębny rachunek bankowy.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 17

Do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu zobowiązane są organy i pracownicy ZBM.

§ 18

1. Statut ZBM uchwala Rada Miejska.
2. Zmiana treści Statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej.

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-01-31 20:59:53.
statut Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej 
 uchwała nr XXIII.161.16 w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zarząd Budynków Mieszkalnych i przyjęcia jej statutu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-06 19:50:04.
Data wprowadzenia: 2017-03-06 19:50:04
Opublikowane przez: Katarzyna Zybura
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl