> Statut
Statut
 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku


Rozdział 1.
Podstawa działalności, nazwa, teren działania Biblioteki.


§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką publiczną i działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r, poz. 406),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642), zwanej dalej ustawą,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm),
- niniejszego Statutu.


§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest Nisko, a terenem działania Gmina i Miasto Nisko.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Nisko zwane dalej Gminą.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.


§ 3. 1. Biblioteka prowadzi 3 Filie Biblioteki w: Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu.
2. Filie Biblioteki wchodzą w skład struktury Biblioteki i funkcjonują poza siedzibą główną Biblioteki, we wsiach: Nowosielec, Racławice, Zarzecze i wykonują zadania Biblioteki określone w niniejszym statucie.


§ 4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści: "Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku", wraz z danymi adresowymi.


Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki.


§ 5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz obsługa użytkowników biblioteki.
2. Biblioteka w szczególności:
1) gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych;
2) gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy;

3) organizuje i prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
4) organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne, w tym udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza je do domu oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;
5) prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzuje książki i czytelnictwo;
6) współdziała z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
8) współdziała z innymi bibliotekami w zakresie;
a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
c) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
d) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.


Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja.


§ 7. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy i Miasta w trybie określonym ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu.
3. O przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Dyrektora decyduje Burmistrz Gminy i Miasta.
4. Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora ustala Burmistrz Gminy i Miasta.
5. Do zakresu działania Dyrektora należy kierowanie działalnością Biblioteki zgodnie ze Statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Dyrektor:
1) określa organizację pracy Biblioteki;
2) reprezentuje Bibliotekę na zewnatrz;
3) zarządza majatkiem Biblioteki;
4) jest przełożonym pracowników Biblioteki oraz wykonuje czynności przewidziane w prawie pracy dla pracodawcy;
5) ustala roczny plan finansowy Biblioteki,
6) sporządza roczne sprawozdania z działalności i przedkłada je Radzie Miasta;
7) występuje w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

8) nadaje Bibliotece regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki.
9) odpowiada za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.


§ 8. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Dyrektor w nadanym Bibliotece regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy i Miasta.
3. W strukturze Biblioteki nie przewiduje się stanowiska zastępcy Dyrektora, a w czasie nieobecności Dyrektora, Biblioteka kieruje z upoważnienia Dyrektora inny pracownik Biblioteki.


§ 9. 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, powoływana przez Dyrektora, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora i Gminy w zakresie działalności Biblioteki.
2. W skład Rady Bibliotecznej mogą wchodzić pracownicy Biblioteki, pracownicy innych instytucji kultury w Gminie, osoby reprezentujące środowiska twórcze w Gminie, przedstawiciele oświaty, działacze kultury oraz wyznaczony przez Burmistrza przedstawiciel Gminy.
3. Rada Biblioteczna winna liczyć od 3 do 5 osób.
4. Za udział w pracach Rady Bibliotecznej nie przysługują diety ani zwrot kosztów.


§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
4. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 4.
Źródła finansowania Biblioteki.


§ 11. 1. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach dotacji podmiotowej Gminy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, dotacji celowej Gminy i dotacji celowej Państwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, czy na realizacje wskazanych zadań i programów.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych dla instytucji kultury.
3. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, opracowany przez Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Przychodami Biblioteki są:
a) Dotacje określone w ust 1;
b) Dochody własne;
c) Darowizny i zapisy od osób fizycznych oraz osób prawnych;
d) Inne źrodła.

5. Biblioteka, w przypadkach określonych w Regulaminie, może pobierać opłaty za swoje świadczenia, usługi i publikacje, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

Rozdział 5.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteka i sposób dokonywania zmian statutowych.


§ 12. Nadzór merytoryczny nad Biblioteka sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.


§ 13. Zmiany w Statucie mogą by dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r, poz. 567.

 

Opublikowane przez: Iwona Nemeczek | Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:32:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:32:31
Opublikowane przez: Iwona Nemeczek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl