> Regulaminy
Regulaminy
 

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1. Postanowienia ogólne
2. Misję i cele działania biblioteki
3. Organizację Biblioteki
4. Zasady funkcjonowania
5. Cele i zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy
6. Postanowienia końcowe

§ 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. „bibliotece” należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku
2. „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

II. Misja i cele działania


§ 3


Misją biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo – oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


§ 4

Celem działania biblioteki jest:
1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych.
2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
4. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
5. Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.
7. Udzielanie innym bibliotekom fachowej pomocy.
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 5

III. Organizacja biblioteki
1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwila wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków.
4. Siedziba biblioteki znajduje się w Nisku przy ulicy Kościuszki 1 a.
5. Kierownictwo biblioteki sprawuje dyrektor.

§ 6

1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
2. W bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z rożnych dziedzin związanych z jej działalnością.
3. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.

§ 7

1. W skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodzą następujące oddziały:

a. Biblioteka w Nisku:
- czytelnia dla dorosłych,
- oddział dla dzieci,
- wypożyczalnia dla dorosłych,
- dział księgowości
- informatyk
- dział gospodarczy
b. Filia w Nowosielcu
c. Filia w Racławicach
d. Filia w Zarzeczu

IV. Zasady funkcjonowania biblioteki


§ 8

1. Dyrektor jako sprawujący kierownictwo biblioteki ponosi odpowiedzialność za wynik pracy instytucji.
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników biblioteki.
3. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
4. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
5. Pracownicy biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i zobowiązania są do ścisłego jego przestrzegania.
6. Szczegółowe podziały zadań określają indywidualne zakresy czynności pracowników.
7. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
- praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów,
- planowania pracy,
- wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
- kontroli wewnętrznej,
- służebności wobec społeczności lokalnej.

§ 9


1. W bibliotece stosuje się kontrolę wewnętrzną, która obejmuje:
- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy, do której są zobowiązani wszyscy pracownicy,
- kontrolę funkcjonalną, sprawowana z urzędu w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników funkcyjnych.

V. Cele i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy

§ 10


1. Podział zadań i kompetencje pracy oraz kontrolę wykonania zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników dokonuje dyrektor Biblioteki.
2. Do ogólnych zadań i obowiązków pracowników należy:
- odpowiedzialność wobec dyrektora za realizowanie powierzonych zadań,
- odpowiedzialność za prawidłową organizacje pracy na swoim stanowisku,
- doskonalenie umiejętności zawodowych,
- wykonywania pracy stosownie do otrzymanych zakresów czynności.


§ 11


Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1. Reprezentowanie biblioteki na zewnątrz.
2. Nadzór nad działalnością merytoryczną instytucji.
3. Nadzór i odpowiedzialność materialna nad zbiorami i majątkiem biblioteki.
4. Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
5. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
6. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników
7. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.
8. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
9. Opracowywanie planów i sprawozdań Biblioteki.
10. Ustalanie zakresu czynności pracowników.
11. Współpraca z bibliotekami innych sieci oraz szkołami i instytucjami kultury.
12. Zaopatrywanie biblioteki w niezbędne materiały biurowe, środki czystości i sprzęt biurowy i biblioteczny.

§ 12

Czytelnia


Stanowisko ds. informacji bibliograficznej, udostępniania księgozbioru podręcznego, księgozbioru regionalnego oraz czasopism
Do podstawowych zadań należy:
1. znajomość księgozbioru podręcznego,
2. znajomość zawartości czasopism,
3. tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartotek wycinków prasowych dot. regionu,
4. tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
5. gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego,
6. dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
7. udostępnianie książek i czasopism,
8. udzielanie informacji z określonej dziedziny wiedzy lub na określony temat,
9. prowadzenie dokumentacji działalności czytelni,
10. przygotowywanie wystaw tematycznych,
11. obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
12. współudział w imprezach czytelniczych,
13. dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

§ 13
Oddział dla dzieci

Stanowisko ds. gromadzeni, udostępniania i informacji dla dzieci i młodzieży
Do podstawowych zadań należy:
1. gromadzenie i opracowywanie księgozbioru dla dzieci i młodzieży,
2. udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru,
3. prowadzenie selekcji księgozbioru,
4. prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem,
5. przygotowywanie wystaw tematycznych,,
6. współpraca ze szkołami i przedszkolami,
7. udzielanie informacji z określonej dziedziny lub na określony temat,
8. prowadzenie dokumentacji działalności,
9. obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
10. współudział w imprezach czytelniczych,
11. dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.


§ 14
Wypożyczalnia dla dorosłych

Stanowisko ds. udostępniania literatury dla dorosłych
Do podstawowych zadań należy:
1. gromadzenie i opracowywanie księgozbioru dla dorosłych,
2. udostępnianie i wypożyczanie księgozbioru,
3. prowadzenie selekcji księgozbioru,
4. prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem,
5. przygotowywanie wystaw tematycznych,
6. współpraca ze szkołami,
7. udzielanie informacji z określonej dziedziny lub na określony temat,
8. prowadzenie dokumentacji działalności,
9. współudział w imprezach czytelniczych,
10. dbałość o terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

§ 15
Dział księgowości

Stanowisko ds. księgowości
Do podstawowych zadań należy:
1. prowadzenie obsługi finansowej pracowników,
2. prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg. aktualnych przepisów,
4. realizowanie płatności,
5. sporządzanie sprawozdań i planów finansowych


§ 16
Informatyk


Do podstawowych zadań należy:
1. nadzór nad siecią informatyczną,
2. dbałość o ochronę danych osobowych,
3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych.


§ 17
Dział gospodarczy


Do podstawowych zadań należy:
1. dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń.


§ 18
Filie


Zadania i struktura filii bibliotecznej:
1. Filie biblioteczne stanowią komórkę organizacyjną biblioteki i zlokalizowane są na terenie gminy Nisko.
2. Filie posiadają samodzielny lokal i swój księgozbiór.
3. Filie służą do usprawnienia obsługi czytelników rejonu objętego swoja działalnością.
4. Nadzór merytoryczny i administracyjnym sprawuje dyrektor biblioteki.
5. Do podstawowego zakresu działania filii należy
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki,
- udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
- prowadzenie selekcji księgozbioru,
- dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego,
- tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartoteki wycinków prasowych dot. regionu,
- tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
- popularyzowanie książki i czasopisma poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
- współpraca ze szkołami i przedszkolami,
- przygotowywanie wystaw tematycznych,
- sporządzanie planów o sprawozdań,
- współudział w imprezach czytelniczych


§ 19
VI. Postanowienia końcowe


1. Podstawowymi dokumentami określającymi działalność biblioteki oraz jej strukturę organizacyjna są:
Statut biblioteki,
Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539),
Regulamin organizacyjny,
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

2. W siedzibie biblioteki i filii na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o godzinach udostępniania zbiorów bibliotecznych, oraz regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

  

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA MIESJKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NISKU

 

§1


1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy:
a) bezpłatnie stali mieszkańcy
b) za kaucją zwrotną – czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami Powiatu Niżańskiego

§2

1. Zabrania się korzystania z biblioteki Czytelnikom chorym na chorobę zakaźną lub u których w domu panuje taka choroba.
2. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających

§3

1. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a) Okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną
b) Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
c) Pisemnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
2. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice bądź opiekunowie.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail.

§4

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek, w tym 3 książki z działu beletrystyki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, przed upływem terminu ustalonego w pkt. 2 par 4
5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzić je z innej biblioteki.
6. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu.

§5

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.

§6

1. Od Czytelników zamiejscowych pobiera się kaucje zryczałtowaną w wysokości 50,00 zł. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek wysokość kaucji ustala Bibliotekarz
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej 2 dni przed tym faktem.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody biblioteki
4. Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książek odpowiada Czytelnik.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli jest to niemożliwe Czytelnik winien wpłacić kwotę w wysokości rynkowej danej książki. Przy egzemplarzach cennych Bibliotekarz ustala wartość książki (trzykrotna wartość rynkowa).
6. Za książkę zagubioną lub zniszczoną Czytelnik może dostarczyć inną o tej samej wartości, przydatną dla biblioteki.
7. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w par. 4 pkt 2 pobiera się opłaty w wysokości 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po terminie oraz opłaty za wysłane upomnienia (zwrot kosztów za znaczek, druk, kopertę bądź rozmowę telefoniczną)
8. Karę za przetrzymane książki może częściowo lub w całości umorzyć Dyrektor Biblioteki.

§7

1. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z przepisami prawa.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe skreślony z Rejestru Czytelników. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI DLA DOROSLYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NISKU


§1


1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat, niezależnie od tego czy są czytelnikami biblioteki.
2. Wierzchnie okrycie i teczki lub torby należy zostawić na wieszaku.
3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.
6. Z Czytelni nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


§2

1. W Czytelni można korzystać z czasopism, księgozbioru, Internetu oraz wypożyczać filmy i audiobooki.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
4. Książki i roczniki czasopism zamawia si u bibliotekarza.
5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
6. Kserokopie zbiorów wykonywane są wyłącznie na terenie budynku biblioteki.
7. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
8. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
9. Czytelnia prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne na koszt czytelnika.


§3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.


§4

Na kopiowanie rysunków, schematów, książek itp. Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych materiałów bibliotecznych.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala bibliotekarz, w zależności od stopnia uszkodzenia książki.


§6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

  

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy. Oplata za wydruk komputerowy wynosi: kolorowy: 0,50 gr - 1,00 zł, czarno-biały - 0,30 gr, skanowanie 1 strony dokumentu - 0,50 gr - 1,00 zł, fax — 0,30 gr; ksero A4 - 0,30 gr, A3- 0,60 gr; bindowanie — 3,00 zł., laminowanie : 0,50 gr – 1,00.
9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
15. Bibliotekarze maja prawo kontrolować prace użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesje, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
17. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
18. Użytkownik ma prawo odwołania się dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2014 r.

 

 

 

Opublikowane przez: Iwona Nemeczek | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:10:17 | Data modyfikacji: 2018-09-19 11:01:00.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:10:17
Data modyfikacji: 2018-09-19 11:01:00
Opublikowane przez: Iwona Nemeczek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl